• Wniosek o przyjęcie dziecka mieszkającego poza obwodem szkoły do klasy I

   • wniosek_dziecka_do_I_klasy_poza_obwodem_2020(1).docx

    Część A:

    DANE DZIECKA

    Nazwisko i Imię (imiona):

    Data urodzenia:

    Miejsce urodzenia:

    Numer PESEL:

    Adres zamieszkania dziecka

     

    Kod pocztowy:

    Miejscowość:

    Ulica:

    Nr domu:

    Nr lokalu:

     

    Część B:

    DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

    Dane matki/opiekunki prawnej

    Nazwisko i imię

    Adres zamieszkania matki/opiekunki prawnej

     

    Kod pocztowy:

    Miejscowość:

     

    Ulica:

    Nr domu:

    Nr lokalu:

     

    Telefon:

    Adres e-mail:

    Dane ojca/opiekuna prawnego

    Nazwisko i imię:

    Adres zamieszkania ojca/opiekuna prawnego

     

    Kod pocztowy:

    Miejscowość:

     

    Ulica:

    Nr domu:

    Nr lokalu:

     

    Telefon:

    Adres e-mail:

             

    Dziecko odbyło wymagane roczne przygotowanie przedszkolne w : ………………………………………………………………………………………………….

    Oświadczenia wnioskodawcy:

    1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku dane zgodne są z aktualnym stanem faktycznym.
    2. Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora szkoły o zmianach w danych zawartych we wniosku.

     

    ……………………………                                                                                              …………………………………………..

          (miejscowość, data)                                                                                                   (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)

     

    Na podstawie Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych oraz pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez miasto maków mazowiecki branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz niezbędnych dokumentów do ich potwierdzenia ustala się:

    1. dodatkowe kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaj dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia każdego kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki:

     

    Lp.

    Kryterium

    Liczba punktów

    Dokumenty potwierdzające kryterium

    1.

    oboje rodzice / opiekunowie prawni dziecka pracują

    10

    • zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy

    każdego z rodziców / opiekunów prawnych,

    • w przypadku samozatrudnienia – aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej

    2.

    jedno z rodziców / opiekunów prawnych dziecka pracuje,

    a drugie poszukuje pracy

    8

    • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
    • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

    3.

    rodzeństwo dziecka uczęszcza do tego przedszkola

    8

    - oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

    4.

    dziecko wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodziny

    6

    • orzeczenie sądu rodzinnego ustanawiającego

    nadzór kuratora, lub

    • zaświadczenie wydane przez MOPS o objęciu

    rodziny wsparciem asystenta.

    5.

    rodzice / opiekunowie prawni dziecka są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz Miasta Maków Mazowiecki

    6

    - oświadczenie o odprowadzaniu podatku dochodowego w Mieście Maków Mazowiecki.

     

    1. Ustala się dodatkowe kryteria rekrutacyjne, wartość punktową poszczególnych kryteriów oraz rodzaj dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełnienia każdego kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki dla dzieci zamieszkałych poza obwodami tych szkół:

    Lp.

    Kryteria

    Liczba punktów

    Dokumenty potwierdzające kryteria

    1.

    rodzeństwo dziecka spełnia obowiązek szkolny w tej szkole

    10

    - oświadczenie rodzica

    2.

    rodzice / opiekunowie prawni dziecka zatrudnieni są na terenie Miasta Maków Mazowiecki

    7

    - zaświadczenie z zakładu pracy rodzica / opiekuna prawnego

    3.

    droga dziecka do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej i nie przekracza 3km

    7

    - oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

    4.

    rodzice / opiekunowie prawni dziecka są pracownikami danej placówki

    6

    - oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

    5.

    krewni dziecka (np. dziadkowie) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki zamieszkują na terenie Miasta Maków Mazowiecki

    5

    - oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego

     

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

    1. administratorem przekazanych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim, adres: ul. Generała Pułaskiego 15, 06 – 200 Maków Mazowiecki;
    2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jego funkcję pełni Pan Bartosz Sosnowski, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: sp2mak@op.pl;
    3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, co wynika z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (jeżeli będą przetwarzane dane tzw. szczególnej kategorii np. dotyczące zdrowia).
    4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
    5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
    6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

    Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

    1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej;
    2. przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
    3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów.  Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły;
    4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

     

    ……………………………                                                                                  ……………………………………………………..

          (miejscowość, data)                                                                                        (czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów)