• RADA RODZICÓW

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM

     

     

    Szanowni Rodzice, 

     

    Witamy Was w zakładce Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim. Znajdziecie tu aktualne posty oraz przydatne informacje związane z funkcjonowaniem naszej społeczności szkolnej. W razie uwag i/lub potrzeby wzbogacenia naszej strony, piszcie na naszą skrzynkę poprzez Liburs.

     

    W imieniu Prezydium Rady Rodziców, 

    Ewa Licka-Lustyk

    Przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim.

     

     

     

    Rada Rodziców, czyli ogólnoszkolna rada rodziców składająca się z przedstawicieli wszystkich rad oddziałowych, działa m.in. na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 59), ustawy formułującej na nowo system oświaty w Polsce od 2017 r. 

     

    Wymieniona ustawa reguluje wszystkie najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem rady rodziców, w szczególności sposób powoływania rady rodziców oraz jej kompetencje. 

    Kompetencje rady rodziców (związane z różnymi szczegółowymi kwestiami) można znaleźć także w licznych aktach prawnych niższego rzędu, przede wszystkim w rozporządzeniach wydanych przez Ministra Edukacji Narodowej. 

    Teksty wszystkich obowiązujących ustaw i rozporządzeń (także tych, które dotyczą systemu oświaty) znajdują się na stronie internetowej Sejmu RP: sejm.gov.pl 

     

    Teksty obowiązujących ustaw i rozporządzeń dotyczących systemu oświaty, a także informacje o propozycjach zmian, konsultacjach oraz projekty nowych aktów prawnych z obszaru edukacji, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: men.gov.pl

     

    Podstawowym celem Rady Rodziców jest dbanie o interesy uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, Nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.

    Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

    1. Pobudzanie efektywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju Szkoły,
    2. Zapewnienie Rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
    3. Formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego oraz Statutu,
    4. Finansowe i organizacyjne wspieranie statutowej działalności Szkoły,
    5. Wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
    6. Organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

     

     

     

     

    Skład PREZYDIUM 

    Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego

     w Makowie Mazowieckim w roku szkolnym 2021/2022: 

     

    1. Przewodnicząca Rady Rodziców – Ewa Licka-Lustyk, 

    2. Wiceprzewodnicząca – Karolina Goździewska, 

    3. Skarbnik/ Sekretarz – Katarzyna Kujawka, 

    5. Komisja Rewizyjna – Tatiana Wiśniewska

     – Monika Kozłowska