• Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://dwojka-makow.edupage.org/

    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim.

    • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-01.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-01.

    Status zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Niespełnione wymagania

    • Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
    • Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
    • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
    • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

    Przygotowanie deklaracji dostępności

    Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-15.

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

    Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-15.

    Skróty klawiaturowe

    • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Napiórkowska-Roter, sp2mak@op.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 297171582 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

    Dostępność architektoniczna

    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Makowie Mazowieckim

    Generała Pułaskiego 15

    06-200 Maków Mazowiecki

    Wejście główne do budynku szkoły usytuowane jest od strony ulicy Generała Pułaskiego. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
    Budynek główny składa się z 3 kondygnacji. Nie jest wyposażony w windy oraz toealety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zewnętrzny podjazd umożliwia wejście do szkoły i poruszanie się tylko po najniższej kondygnacji budynku.
    Hala sportowa, która jest połączona z budynkiem głównym łącznikiem jest wyposażona w windę oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.
    Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
    W budynku nie znajdują się oznaczenia w alfabecie Braille'a.

    Aplikacje mobilne

    brak

    Dodatkowe informacje

    brak