• Od dnia 18 stycznia 2021 klasy I-III wracają do pracy stacjonarnej.

     • UWAGA RODZICE i UCZNIOWIE KLAS I-III

      Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim

       

      Od  dnia 18 stycznia 2021 klasy I-III wracają do pracy stacjonarnej.

       

      1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim pracuje w godzinach od 7.00 do 20.00
      2. W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdej klasy, zgodnie z indywidualnym, tygodniowym planem zajęć wraz z podaniem konkretnych godzin wejścia do budynku szkoły celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole.
      3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
       w warunkach domowych.

       

      Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci z klas I-III ze szkoły

       

      1. Dzieci klas I- III są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      3. W Szkole wyznacza się określoną strefę dla rodziców znajdującą się w łączniku szkoły, w której mogą przebywać rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz zachowując następujące zasady:
       1. 1 rodzic z dzieckiem;
       2. zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m;
       3. zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m;
       4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwa zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      4. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.
      5. Do budynku szkoły należy wchodzić wejściem w łączniku szkoły od strony ulicy 1 Maja, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przy wejściu do szkoły. Wyjście ze szkoły zostało wyznaczone w łączniku od strony boiska szkolnego.
      6. Uczniowie w częściach wspólnych szkoły, tj. korytarzach, toaletach, szatniach i klatkach schodowych zobowiązani są zakrywać usta i nos,  nosić maseczki lub przyłbice.
      7. W szkole obowiązuje ruch prawostronny.
      8. Uczniowie po oddaniu ubrań w szatni kierują się do wyznaczonych sal lekcyjnych zgodnie z indywidualnym tygodniowym planem zajęć.
      9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
      10. Wyznacza się wejście dla pracowników i interesantów wejściem głównym od strony boiska szkolnego.
      11. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, korytarze, stołówka szkolna.
      12. Opuszczając szkołę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w wyznaczonej strefie przy wejściu do budynku szkoły.

       

      Zasady organizacji zajęć dla uczniów klas I-III

      1. Uczniowie klas I-III odbywają zajęcia w  wyznaczonej sali zgodnie z indywidualnym tygodniowym planem zajęć.

      I zmiana:

      Klasa I a – sala nr  9

      Klasa I b – sala nr 12

      Klasa I c – sala nr 7

       

      Klasa III a – sala nr 21

      Klasa III b – sala nr 22

      Klasa III c – sala nr 23

       

      II zmiana :

      Klasa II a – sala nr  7

      Klasa II b – sala nr 12

      Klasa II c – sala nr 10

      Klasa II d – sala nr 11

      1. Zajęcia komputerowe odbywają się w sali komputerowej.
      2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej ( I i III sektor)
      3. W związku ze zmianowością pracy uczniowie:

        I zmiany rozpoczynają zajęcia:

      Klasa I a – godz. 8.10

      Klasa I b – godz. 8.10

      Klasa I c – sala nr 8.10

       

      Klasa III a – godz. 7.55

      Klasa III b – godz. 7.55

      Klasa III c – godz. 7.55

       

      II  zmiany rozpoczynają zajęcia:

       Klasy II - zgodnie z dotychczasowymi godzinami rozpoczynania zajęć wg planu zajęć.

       

      1. Uczniowie  w czasie trwania zajęć przebywają pod opieką nauczyciela uczącego .
      2. Przerwy wyznacza nauczyciel prowadzący dane zajęcia nie rzadziej niż co 45 minut przestrzegając zasady , że na korytarzu może znajdować się tylko 1 klasa.
      3. Po zakończeniu zajęć uczniowie są zaprowadzani do szatni przez pracownika szkoły co 5 minut w celu ograniczenia do minimum kontaktu z uczniami  z innych klas.
      4. Uczniowie korzystają z toalet szkolnych   na piętrze na którym mają zajęcia . Dzieci klas I- III korzystają z toalet tylko pod opieką pracownika obsługi, który dopilnuje, by dziecko po skorzystaniu z toalety umyło ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.

       

      Stołówka szkolna.

      1. Posiłki wydawane są w stołówce w tych samych grupach tj.

      klasy I – godz. 10.35

      klasy II – godz. 12.35

      klasy III – godz.  11.35

       

      1. W stołówce jednorazowo może przebywać 50 osób.
      2. Uczniowie przyprowadzani są na stołówkę przez wyznaczonego pracownika Szkoły
       w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.
      3. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans min 1,5 m  ustawiając się w jednej kolejce.
      4. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.
      5. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu sprzątającego przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę.
      6. Po wyjściu ze stołówki nauczyciel prowadzi uczniów bezpośrednio do sali zajęć.

       

      Świetlica szkolna pracuje codziennie od godziny 7.00 do 16.30

       

      Szczegółowe procedury znajdują się w dzienniku elektronicznym LiBRUS

      na kontach uczniów i rodziców.

   •