• POCZTA WALENTYNKOWA

     • "Miłość jest piękna,

      gdy się kochać umie,

      i gdy serce to drugie rozumie".

      Chcesz kogoś z naszej szkoły pozdrowić lub wysłać anonimowo walentynkową kartkę

      • przygotuj kartkę lub pozdrowienia dla wybranej osoby,
      • wyślij zdjęcie na adres agnieszka.dabrowska-kot@dwojka-makow.pl,
      • podaj imię i nazwisko Twojej Walentynki,
      • Samorząd Uczniowski wyśle anonionowo do wybranej osoby.

      Love is in the air

      Praca uczennicy kl. 6f

     • Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej

     • Zgłoszenia do etapu szkolnego "Power of Love" do 20.02.2021 r.

      Nagrania prosimy o wysłanie na adres:

      malgorzata.tomczak@dwojka-makow.pl

      agnieszka.dabrowska-kot@dwojka-makow.pl

      Zapraszamy uczniów do konkursu.

     • Pytacie - co słychać w świetlicy szkolnej?

     • Dzieciaki przeniosły się na Biegun Północny. Poznały typowe zwierzęta oraz klimat. Co więcej, samodzielnie zrobiły sztuczny śnieg, namalowały ocean i stworzyły idealne warunki dla zwierząt z Arktyki. Zapraszamy do obejrzenia ich tygodniowej pracy

     • Wirtualna wycieczka

     • Z okazji Dnia Lizaka uczniowie klasy 2c wybrali się na wirtualną wycieczkę do Manufaktury Cukierków. Poznali sekrety wytwarzania słodkości oraz mieli okazję ich skosztować

     • Od dnia 18 stycznia 2021 klasy I-III wracają do pracy stacjonarnej.

     • UWAGA RODZICE i UCZNIOWIE KLAS I-III

      Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim

       

      Od  dnia 18 stycznia 2021 klasy I-III wracają do pracy stacjonarnej.

       

      1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim pracuje w godzinach od 7.00 do 20.00
      2. W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdej klasy, zgodnie z indywidualnym, tygodniowym planem zajęć wraz z podaniem konkretnych godzin wejścia do budynku szkoły celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole.
      3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
       w warunkach domowych.

       

      Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci z klas I-III ze szkoły

       

      1. Dzieci klas I- III są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      3. W Szkole wyznacza się określoną strefę dla rodziców znajdującą się w łączniku szkoły, w której mogą przebywać rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz zachowując następujące zasady:
       1. 1 rodzic z dzieckiem;
       2. zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m;
       3. zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m;
       4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwa zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      4. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.
      5. Do budynku szkoły należy wchodzić wejściem w łączniku szkoły od strony ulicy 1 Maja, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przy wejściu do szkoły. Wyjście ze szkoły zostało wyznaczone w łączniku od strony boiska szkolnego.
      6. Uczniowie w częściach wspólnych szkoły, tj. korytarzach, toaletach, szatniach i klatkach schodowych zobowiązani są zakrywać usta i nos,  nosić maseczki lub przyłbice.
      7. W szkole obowiązuje ruch prawostronny.
      8. Uczniowie po oddaniu ubrań w szatni kierują się do wyznaczonych sal lekcyjnych zgodnie z indywidualnym tygodniowym planem zajęć.
      9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
      10. Wyznacza się wejście dla pracowników i interesantów wejściem głównym od strony boiska szkolnego.
      11. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, korytarze, stołówka szkolna.
      12. Opuszczając szkołę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w wyznaczonej strefie przy wejściu do budynku szkoły.

       

      Zasady organizacji zajęć dla uczniów klas I-III

      1. Uczniowie klas I-III odbywają zajęcia w  wyznaczonej sali zgodnie z indywidualnym tygodniowym planem zajęć.

      I zmiana:

      Klasa I a – sala nr  9

      Klasa I b – sala nr 12

      Klasa I c – sala nr 7

       

      Klasa III a – sala nr 21

      Klasa III b – sala nr 22

      Klasa III c – sala nr 23

       

      II zmiana :

      Klasa II a – sala nr  7

      Klasa II b – sala nr 12

      Klasa II c – sala nr 10

      Klasa II d – sala nr 11

      1. Zajęcia komputerowe odbywają się w sali komputerowej.
      2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej ( I i III sektor)
      3. W związku ze zmianowością pracy uczniowie:

        I zmiany rozpoczynają zajęcia:

      Klasa I a – godz. 8.10

      Klasa I b – godz. 8.10

      Klasa I c – sala nr 8.10

       

      Klasa III a – godz. 7.55

      Klasa III b – godz. 7.55

      Klasa III c – godz. 7.55

       

      II  zmiany rozpoczynają zajęcia:

       Klasy II - zgodnie z dotychczasowymi godzinami rozpoczynania zajęć wg planu zajęć.

       

      1. Uczniowie  w czasie trwania zajęć przebywają pod opieką nauczyciela uczącego .
      2. Przerwy wyznacza nauczyciel prowadzący dane zajęcia nie rzadziej niż co 45 minut przestrzegając zasady , że na korytarzu może znajdować się tylko 1 klasa.
      3. Po zakończeniu zajęć uczniowie są zaprowadzani do szatni przez pracownika szkoły co 5 minut w celu ograniczenia do minimum kontaktu z uczniami  z innych klas.
      4. Uczniowie korzystają z toalet szkolnych   na piętrze na którym mają zajęcia . Dzieci klas I- III korzystają z toalet tylko pod opieką pracownika obsługi, który dopilnuje, by dziecko po skorzystaniu z toalety umyło ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.

       

      Stołówka szkolna.

      1. Posiłki wydawane są w stołówce w tych samych grupach tj.

      klasy I – godz. 10.35

      klasy II – godz. 12.35

      klasy III – godz.  11.35

       

      1. W stołówce jednorazowo może przebywać 50 osób.
      2. Uczniowie przyprowadzani są na stołówkę przez wyznaczonego pracownika Szkoły
       w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.
      3. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans min 1,5 m  ustawiając się w jednej kolejce.
      4. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.
      5. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu sprzątającego przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę.
      6. Po wyjściu ze stołówki nauczyciel prowadzi uczniów bezpośrednio do sali zajęć.

       

      Świetlica szkolna pracuje codziennie od godziny 7.00 do 16.30

       

      Szczegółowe procedury znajdują się w dzienniku elektronicznym LiBRUS

      na kontach uczniów i rodziców.

     • Regulamin bezpłatnego użyczania sprzętu

     • Regulamin bezpłatnego użyczania uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego niezbędnego  do realizacji zajęć edukacyjnych kształcenia na odległość lub wykonywania pracy zdalnej  w ramach rządowego projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus

     • Szanowni Rodzice , Drodzy Uczniowie!

     • Od  9 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku uczniowie klas I - VIII będą uczyć się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej G-Suite oraz dziennika elektronicznego Librus Synergia. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji. Uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły. Zajęcia online trwają 30 minut. Pozostała część zajęć  prowadzona jest z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w dzienniku Librus Synergia i platform edukacyjnych.  Świetlica szkolna zapewni opiekę dzieciom, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Świetlica pozostaje czynna od godziny 7:30 do godziny 16:30.

     • Nauczanie zdalne

     •  Szanowni Państwo!

      Od najbliższego poniedziałku  tj. 26 października 2020 do 8 listopada 2020 uczniowie klas IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne. Zajęcia odbywamy zgodnie z planem na terenie szkoły. Nauka dla uczniów klas I-III  pozostaje bez zmian. Świetlica szkolna pracuje bez zmian tj. od 7.00 do 16.30. Biblioteka i pedagodzy pracują również bez zmian. Obiady wydawane są tylko dla uczniów  klas I-III. Pozostałym uczniom płatność za obiady zostanie odliczona w następnym miesiącu.

      Informuję ponadto, że:

      1/ Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor  jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

      2/ W przypadku trudności sprzętowych prosimy rodziców  o kontakt z sekretariatem. Na wniosek rodzica można wypożyczyć na czas nauki zdalnej sprzęt komputerowy ze szkoły.

      Serdecznie proszę na bieżąco śledzić wiadomości w dzienniku elektronicznym. Szczegółowe zarządzenia dotyczące pracy w najbliższych tygodniach zostaną przesłane w sobotę lub niedzielę.