• Od dnia 18 stycznia 2021 klasy I-III wracają do pracy stacjonarnej.

     • UWAGA RODZICE i UCZNIOWIE KLAS I-III

      Szkoły Podstawowej nr 2 w Makowie Mazowieckim

       

      Od  dnia 18 stycznia 2021 klasy I-III wracają do pracy stacjonarnej.

       

      1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim pracuje w godzinach od 7.00 do 20.00
      2. W Szkole wprowadza się ustalone godziny czasu trwania zajęć dla każdej klasy, zgodnie z indywidualnym, tygodniowym planem zajęć wraz z podaniem konkretnych godzin wejścia do budynku szkoły celem zapewnienia niekolizyjnych dróg poruszania się uczniów po szkole.
      3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
       w warunkach domowych.

       

      Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci z klas I-III ze szkoły

       

      1. Dzieci klas I- III są przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
      2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
      3. W Szkole wyznacza się określoną strefę dla rodziców znajdującą się w łączniku szkoły, w której mogą przebywać rodzice przyprowadzający/ odbierający dzieci ze szkoły lub inne osoby z zewnątrz zachowując następujące zasady:
       1. 1 rodzic z dzieckiem;
       2. zachowanie dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem min. 1, 5 m;
       3. zachowanie dystansu od pracownika szkoły min. 1,5 m;
       4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwa zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
      4. Zakazuje się gromadzenia uczniów przed wejściem do szkoły.
      5. Do budynku szkoły należy wchodzić wejściem w łączniku szkoły od strony ulicy 1 Maja, zachowując przy tym obowiązek dezynfekcji rąk, przy użyciu płynu znajdującego się przy wejściu do szkoły. Wyjście ze szkoły zostało wyznaczone w łączniku od strony boiska szkolnego.
      6. Uczniowie w częściach wspólnych szkoły, tj. korytarzach, toaletach, szatniach i klatkach schodowych zobowiązani są zakrywać usta i nos,  nosić maseczki lub przyłbice.
      7. W szkole obowiązuje ruch prawostronny.
      8. Uczniowie po oddaniu ubrań w szatni kierują się do wyznaczonych sal lekcyjnych zgodnie z indywidualnym tygodniowym planem zajęć.
      9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka sugerujących infekcję dróg oddechowych, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
      10. Wyznacza się wejście dla pracowników i interesantów wejściem głównym od strony boiska szkolnego.
      11. Uczniowie, rodzice oraz pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania ustalonych zasad zachowania na terenie szkoły, w szczególności miejscach wspólnych, tj. szatnia, korytarze, stołówka szkolna.
      12. Opuszczając szkołę dziecko odprowadzane jest przez wyznaczonego pracownika do rodzica/ osoby upoważnionej, który oczekuje w wyznaczonej strefie przy wejściu do budynku szkoły.

       

      Zasady organizacji zajęć dla uczniów klas I-III

      1. Uczniowie klas I-III odbywają zajęcia w  wyznaczonej sali zgodnie z indywidualnym tygodniowym planem zajęć.

      I zmiana:

      Klasa I a – sala nr  9

      Klasa I b – sala nr 12

      Klasa I c – sala nr 7

       

      Klasa III a – sala nr 21

      Klasa III b – sala nr 22

      Klasa III c – sala nr 23

       

      II zmiana :

      Klasa II a – sala nr  7

      Klasa II b – sala nr 12

      Klasa II c – sala nr 10

      Klasa II d – sala nr 11

      1. Zajęcia komputerowe odbywają się w sali komputerowej.
      2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w hali sportowej ( I i III sektor)
      3. W związku ze zmianowością pracy uczniowie:

        I zmiany rozpoczynają zajęcia:

      Klasa I a – godz. 8.10

      Klasa I b – godz. 8.10

      Klasa I c – sala nr 8.10

       

      Klasa III a – godz. 7.55

      Klasa III b – godz. 7.55

      Klasa III c – godz. 7.55

       

      II  zmiany rozpoczynają zajęcia:

       Klasy II - zgodnie z dotychczasowymi godzinami rozpoczynania zajęć wg planu zajęć.

       

      1. Uczniowie  w czasie trwania zajęć przebywają pod opieką nauczyciela uczącego .
      2. Przerwy wyznacza nauczyciel prowadzący dane zajęcia nie rzadziej niż co 45 minut przestrzegając zasady , że na korytarzu może znajdować się tylko 1 klasa.
      3. Po zakończeniu zajęć uczniowie są zaprowadzani do szatni przez pracownika szkoły co 5 minut w celu ograniczenia do minimum kontaktu z uczniami  z innych klas.
      4. Uczniowie korzystają z toalet szkolnych   na piętrze na którym mają zajęcia . Dzieci klas I- III korzystają z toalet tylko pod opieką pracownika obsługi, który dopilnuje, by dziecko po skorzystaniu z toalety umyło ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.

       

      Stołówka szkolna.

      1. Posiłki wydawane są w stołówce w tych samych grupach tj.

      klasy I – godz. 10.35

      klasy II – godz. 12.35

      klasy III – godz.  11.35

       

      1. W stołówce jednorazowo może przebywać 50 osób.
      2. Uczniowie przyprowadzani są na stołówkę przez wyznaczonego pracownika Szkoły
       w grupie odpowiadającej liczbie miejsc w stołówce, przygotowanych do bezpiecznego spożywania posiłków.
      3. Uczniowie zobowiązani są pojedynczo odbierać wydawane posiłki. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku uczniowie zachowują bezpieczny dystans min 1,5 m  ustawiając się w jednej kolejce.
      4. Zakazuje się nadmiernego poruszania się dzieci w stołówce.
      5. Po wyjściu każdej grupy ze stołówki pracownicy personelu sprzątającego przeprowadzają czyszczenie blatów stołów, poręczy krzeseł, klamek itp. oraz wietrzą stołówkę.
      6. Po wyjściu ze stołówki nauczyciel prowadzi uczniów bezpośrednio do sali zajęć.

       

      Świetlica szkolna pracuje codziennie od godziny 7.00 do 16.30

       

      Szczegółowe procedury znajdują się w dzienniku elektronicznym LiBRUS

      na kontach uczniów i rodziców.

     • Regulamin bezpłatnego użyczania sprzętu

     • Regulamin bezpłatnego użyczania uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego niezbędnego  do realizacji zajęć edukacyjnych kształcenia na odległość lub wykonywania pracy zdalnej  w ramach rządowego projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus

     • Szanowni Rodzice , Drodzy Uczniowie!

     • Od  9 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku uczniowie klas I - VIII będą uczyć się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy edukacyjnej G-Suite oraz dziennika elektronicznego Librus Synergia. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z planem lekcji. Uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor organizuje zajęcia na terenie szkoły. Zajęcia online trwają 30 minut. Pozostała część zajęć  prowadzona jest z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w dzienniku Librus Synergia i platform edukacyjnych.  Świetlica szkolna zapewni opiekę dzieciom, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  Świetlica pozostaje czynna od godziny 7:30 do godziny 16:30.

     • Nauczanie zdalne

     •  Szanowni Państwo!

      Od najbliższego poniedziałku  tj. 26 października 2020 do 8 listopada 2020 uczniowie klas IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne. Zajęcia odbywamy zgodnie z planem na terenie szkoły. Nauka dla uczniów klas I-III  pozostaje bez zmian. Świetlica szkolna pracuje bez zmian tj. od 7.00 do 16.30. Biblioteka i pedagodzy pracują również bez zmian. Obiady wydawane są tylko dla uczniów  klas I-III. Pozostałym uczniom płatność za obiady zostanie odliczona w następnym miesiącu.

      Informuję ponadto, że:

      1/ Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor  jest zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

      2/ W przypadku trudności sprzętowych prosimy rodziców  o kontakt z sekretariatem. Na wniosek rodzica można wypożyczyć na czas nauki zdalnej sprzęt komputerowy ze szkoły.

      Serdecznie proszę na bieżąco śledzić wiadomości w dzienniku elektronicznym. Szczegółowe zarządzenia dotyczące pracy w najbliższych tygodniach zostaną przesłane w sobotę lub niedzielę.

    • Dzień Chłopaka 
     • Dzień Chłopaka 

     • Wszystkich chłopakom - małym i dużym,

      życzymy wspaniałego dnia.

      Przypominamy

      Już dziś świętujemy 

      "Dzień Chłopaka"

             pod hasłem

        "Dzień Krawata"

      Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów do wspólnej zabawy z okazji Dnia Chłopaka.

      Załóż krawat, a będziesz zwolniony/zwolniona z odpowiedzi ustnej.

    • Dzień Pustej Klasy
     • Dzień Pustej Klasy

     • 25 września obchodzony jest "Dzień Pustej Klasy".

      Z tej okazji uczniowie 3 b mieli lekcje w plenerze - czytali, recytowali, wypowiadali się siedząc na trawie, ciesząc się pięknym słońcem.

      Ze smakiem zjedli pyszne i zdrowe śniadanie.

      A lekcje, zakończyli pobytem na basenie w Pułtusku.

      To był cudowny dzień.

     • Zabawki na licytację 

     • Dziękujemy całej społeczności "Dwójki" za ofiarowanie zabawek na licytację dla Zosi Pawłowskiej, która odbędzie się 27 września 2020 roku w Szelkowie. 

      Zebraliśmy:

      ✅ 62 maskotki,

      ✅ 6 gier planszowych,

      ✅ 5 puzzli do układania,

      ✅ 3 książki,

      ✅ 1 plecak,

      ✅ 1 gogle.

      Z całego serca dziękujemy. 

      Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim i każdemu z osobna.

     • Zbiórka dla Zosi 

     • Kochani 

      Społeczność "Dwójki" dokłada kolejną cegiełkę dla Zosi Pawłowskiej.

      Udało nam sie zebrać 7400 zł 

       3000 zł w szkole,

       4000 zł w niedzielę,

       400 zł od klasy 7a, które zostały pozyskane podczas zeszłorocznego kiermaszu ciast 

      Zosiu to dla Ciebie. 

      Dziękujemy wszystkim i każdemu z osobna 

      #oczyzosi

     • Wycieczka rowerowa

     • Korzystając z przepięknej pogody klasa VIIa wybrała się w piątek 25.09 na wycieczkę rowerową. Zwiedziliśmy elektrownię wodną i dowiedzieliśmy się jak wytwarza ona prąd wykorzystując siłę przepływającej wody. Następnie zjedliśmy upieczone na ognisku kiełbaski - były pyszne...  Nie obyło się bez gier i zabaw na świeżym powietrzu. Bawiliśmy się świetnie. Po powrocie zgodnie uznaliśmy, że takie wyjazdy powinny być wpisane w tygodniowy plan zajęć naszej klasy. 

     • Akcja charytatywna 3b

     • Przyłącz się do akcji charytatywnej klasy 3 b

      Uczniowie zbierają naklejki na zwierzaki, które zostaną wymienione na maskotki i przekazane do szpitala na oddział dziecięcy.

      Skrzynka jest w sali nr 11.

      Zapraszamy 

     • Projekt "Emocja"

     • Miło nam poinformować, że uczniowie klasy 2 b przystąpili do realizacji Międzynarodowego Projektu  Edukacyjnego "Emocja" wspierającego rozwój emocjonalny i społeczny dzieci.

      Będziemy na bieżąco informować o postępach w realizacji tego ciekawego projektu

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

     • "... I nowa bije już godzina,

      Nowy rok szkolny się zaczyna

      Już czeka szkoła i koledzy,

      I w książkach zasób nowej wiedzy..."     

      Jan Brzechwa

      Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego życzymy wszystkim uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, odkrywaniem nauki i jej praw, ale też odnajdywaniem siebie, rozwojem własnych uzdolnień i zainteresowań.

      Niech szkoła będzie dla Was także miejscem radości i wielu przyjaźni.

      Rodzicom zaś życzymy, by ten nowy rok szkolny przyniósł wiele nadziei związanych z przyszłością ich dzieci.

      Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły życzymy, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą.

    • 81. rocznica wybuchu II wojny światowej
     • 81. rocznica wybuchu II wojny światowej

     • 1 września 1939 roku o godzinie 4.45 rozpoczęła się druga wojna światowa.

      O tej godzinie niemiecki pancernik szkolny "Schleswig Holstein" oddał strzał w kierunku Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, a samoloty Legionu Condor zrzuciły na Wieluń pierwsze bomby.

      Polacy bronili się do początku października, mimo że od 17 września, po wkroczeniu na ziemie polskie Armii Czerwonej, walczyli na dwa fronty.

      Największy w historii świata konflikt zbrojny pochłonął 72 miliony ludzkich istnień. Polska odniosła procentowo największe straty wśród państw walczących - zginęło prawie sześć milionów polskich obywateli, czyli niemal 16% przedwojennej ludności kraju.

      Dziś oddajemy hołd bohaterom, dla których:

      BÓG

      HONOR

      OJCZYZNA

      to nie tylko słowa, ale nadrzędne wartości, za które przelali swoją krew.

      Cześć i chwała bohaterom.

      "Nigdy więcej wojny" - powtarzamy wymowny napis z Westerplatte.

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021.

     • Spotkania z wychowawcami w dniu 1 września 2020 r.

      Uczniowie klas I spotykają się z wychowawcami o godz. 9.00  w hali sportowej. Po tym spotkaniu uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach:

      kl. I a – sala nr 9

      kl. I b – sala nr 12

      kl. I c – sala nr 7

      Wejście do hali dla uczniów i ich rodziców ( 1 uczeń – 1 rodzic)  drzwiami znajdującymi się  w szczytach hali, od strony ulicy 1 Maja ( klasa I a, I b ) , od strony boiska klasa I c

      Klasa I a - część I hali

      Klasa I b  - część II hali

      Klasa I c – części III hali

      Uczniowie klas II spotykają się z wychowawcami o godz. 10.00 w salach:

      kl. II a – sala nr 7

      kl. II b – sala nr 8

      kl. II c – sala nr 10

      kl. II d – sala nr 11

      Uczniowie wchodzą do szkoły drzwiami głównymi ( tj. przy sekretariacie szkoły)

      Uczniowie klas III spotykają się z wychowawcami o godz. 10.30 w salach:

      kl. III a – sala nr 9

      kl. III b – sala nr 12

      kl. III c – sala nr 7

      Uczniowie wchodzą do szkoły drzwiami głównymi ( tj. przy sekretariacie szkoły)

      Uczniowie klas IV spotykają się z wychowawcami o godz. 10.00 w salach:

      kl. IV a – sala nr 39

      kl. IV b – sala nr 25

      kl. IV c – sala nr 16

      Uczniowie wchodzą do szkoły drzwiami łączniku szkoły  - od strony ulicy 1 Maja

      Uczniowie klas V spotykają się z wychowawcami o godz. 10.00 w salach:

      kl. V a – sala nr 31

      kl. V b – sala nr 30

      Uczniowie wchodzą do szkoły drzwiami łączniku szkoły  - od strony ulicy 1 Maja

      Uczniowie klas VI spotykają się z wychowawcami o godz. 9.00 w salach:

      kl. VI a – sala nr 39

      kl. VI b – sala nr 24

      kl. VI c – sala nr 36

      kl. VI d – sala nr 23

      kl. VI e – sala nr 31

      kl. VI f – sala nr 30

      Uczniowie wchodzą do szkoły drzwiami w łączniku szkoły  - od strony ulicy 1 Maja

      Uczniowie klas VII spotykają się z wychowawcami w salach:

      kl. VII a – sala nr 40 - godz. 10.30

      kl. VII b – sala nr 37 – godz. 10.30

      kl. VII c – sala nr 41 – godz.  9.00.

      kl. VII d – sala nr 21 – godz. 9.00

      kl. VII e – sala nr 42 – godz. 9.00

      Uczniowie wchodzą do szkoły drzwiami w łączniku szkoły  - od strony ulicy 1 Maja

      Uczniowie klas VIII spotykają się z wychowawcami o godz. 9.00 w salach:

      kl. VIII a – sala nr 40

      kl. VIII b – sala nr 38

      kl. VIII c – sala nr 22

      Uczniowie wchodzą do szkoły drzwiami głównymi ( tj. przy sekretariacie szkoły)

       

      Uwaga !

      Uczniowie wchodzący do szkoły zobowiązani są dezynfekować ręce oraz przemieszczać się  ciągach komunikacyjnych szkoły ( tj. korytarze , klatki schodowe) w maseczkach lub przyłbicach zakrywających nos i usta.

      Uczniowie po wejściu do szkoły kierują się do wyznaczonych sal na spotkania z wychowawcami.

       

      W naszej szkole wchodzimy na wyższe piętra

      a/ klatką schodową przy sekretariacie szkoły( w budynku szkoły)

      b/ klatką schodową przy windzie ( w budynku hali sportowej ).

       Pozostałe klatki  schodowe służą do zejścia.

       

      Na korytarzach szkolnych obowiązuje ruch prawostronny zgodnie z zaznaczonymi przestrzeniami.

       

      Wyjście ze szkoły drzwiami w łączniku od strony boiska szkolnego oraz drzwiami naprzeciwko sali nr 2 (tj. świetlicy szkolnej )

       

      Zapisy uczniów na obiady oraz do świetlicy szkolnej  telefonicznie pod numerem tel. 029 7171582

      Obiady będą wydawane od dnia 7 września 2020.

      Świetlica będzie czynna od godz. 7.00 do16.30.

    • Zakończenie roku
     • Zakończenie roku

     •                                  

                                        Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Nauczyciele! 

       

           Dobiegł końca rok szkolny 2019/2020. Rok, w którym  w związku z pandemią wirusa Covid-19,  z dnia na dzień zmieniła się cała nasza edukacja. Przejście na kształcenie na odległość było dla nas wszystkich dużym wyzwaniem. Zmiana sposobu kształcenia wymagała od nas otwartości, kreatywności, wykorzystania nowych form i metod pracy. Zmagaliśmy się z trudnościami, nie uniknęliśmy błędów, ale szczęśliwie dotarliśmy do końca zajęć dydaktycznych.

           W dniu zakończenia roku szkolnego składam podziękowania wszystkim Uczniom za zaangażowanie  w pracę zdalną, aktywność i twórczą postawę. Uczniom klas VIII serdecznie dziękuję za ośmioletni wkład w budowanie historii naszej placówki, gratuluję ukończenia szkoły i życzę powodzenia na dalszym etapie kształcenia. 

           Dziękuję Państwu Rodzicom za wspieranie i motywowanie  swoich dzieci w nowym sposobie pracy. Bez Państwa pomocy i zaangażowania nie udałoby się osiągnąć  uczniom sukcesu edukacyjnego. 

           Dziękuję Państwu Nauczycielom za wyrozumiałość, poświęcenie i mądrość w podejściu do nowych wyzwań zawodowych jakimi była praca na odległość. 

           Pracownikom administracji i obsługi szkoły dziękuję za rzetelną i odpowiedzialną pracę a także podejmowanie nowych wyznawań ( np. szycie maseczek).

           Do wszystkich Uczniów, Rodziców, Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi  szkoły kieruję słowa uznania i szacunku za sprostanie nowym wyzwaniom edukacyjnym i organizacyjnym.   

           Życzę  wszystkim bezpiecznych, udanych, pełnych słońca  i niezapomnianych wrażeń wakacji.  

       

                                                                                                                Z poważaniem         

                                                                                                             Elżbieta Płosińska  

  •